"وکالت همانقدر قديم است که قضاوت و همان اندازه نجيب است که پرهيزکاري و تقوي و همانقدر وجودش لازم است که عدالت"

 امروزه ديگر ترديدي نيست که دادخواهي راه و رسم و قواعد ويژه اي دارد . شناخت و اشراف به اين موازين، مستلزم فراگيري دانش حقوق و ژرف انديشي در مباني و تئوريهاي حقوقي است. امري که خود حاصل ممارست و تمرين بسيار در تقويت قدرت تحليل،استدلال و اجتهاد است.

آنگاه مي بايست اين توانائي در پيشگاه عدالت و در مسير اقامه دعوي و دفاع از حقوق کساني که دست طلب،زبان خواهش ، روي نياز و چشم اميد گشوده اند،بکار گرفته شده و به خدمت درآيد. اين دوم (دادخواهي)؛ تسلط و توانائي در شق ديگري از حقوق را مي طلبد که بدان " حقوق زنده " مي گويند. به بيان ديگر حقوق زنده يعني بکارگيري قواعد و قوانين و مباني حقوقي در دادرسي و جهت اجراي عدالت قضائي.

لذا دادخواهي علاوه بر شناخت و آگاهي از دانش حقوق، به توانائي استفاده از آن در عمل و تجهيز به اسباب و لوازم وکالت و فن دفاع نيازمند است. اين ضرورت، با پيشرفت حيرت آور علوم و سرعت چشمگير تغييرات در عادات و رفتار جامعه و پيچيده شدن روزافزون روابط و آسيب هاي اجتماعي از سوئي و اثر محسوس و بي ترديد آن بر قوانين و ملاحظات قانونگذاري و موازين قضائي از سوي ديگر؛ بيشتر و عميق تر احساس ميشود. در اين جهاني که در آن ما هر روز بيشتر به هم نزديک و به يکديگر نيازمندتر مي شويم، در دادرسي نيز استفاده از دانش و تبحر و تجربه وکيل به امري بديهي و ضرورتي لامحال مي ماند که غفلت از آن تبعات بعضاً غير قابل جبراني بدنبال دارد.

خصوصاً اگر توجه داشته باشيم که قاعده اي در رسيدگي هاي قضائي حاکم است به نام « اعتبار امر مختوم ». به اين معني که هر گاه دعوائي بين شخص يا اشخاصي مطرح و رسيدگي و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، دادگاه مجدداً وارد رسيدگي ماهوي نسبت به آن نخواهد شد و مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوي نمايد.

اين موضوع يعني درمان در مسائل حقوقي و دادخواهي ( مانند درمان در امر پزشکي )، مستلزم استفاده بجا و بموقع از دانش و تجربه وکيل توانا است. پرواضح است که سرنوشت دعوي آنگاه که دلائل تازه است و امکان طرح خواسته يا دفاع متناسب به شيوه درست ، مستدل و مستند وجود دارد و بخصوص حالتي که مبنا و سبب دعوي بدرستي تشخيص داده شود، بکلي با وقتي که اين فرصت از کف رفته و پرونده دچار اعوجاج حقوقي شده است، متفاوت خواهد بود و اين به مثابه بيماري ساده اي است که در اثر اشتباه در تشخيص درد و درمان ناصحيح، منجر به حالت اورژانس و گاه مصائب غيرقابل جبران شود. هر چند تعهد وکيل به وسيله است نه به نتيجه؛ يعني او نمي تواند نتيجه دعوي را تضمين دهد، بلکه تعهد مي کند از همه ي دانش ، توان و استعداد حقوقي خويش در حل امور غامض پرونده و پيشبرد دعوي در راستاي مصالح موکل در دادرسي استفاده کند. با وجود اين آگاهي و اشراف به دانش حقوق و تجهيز به فن دفاع و بخصوص توانائي در شناخت مبنا و سبب دعوي و مهارت در اداره عالمانه و حکيمانه دادرسي و نيز استفاده از نهاد داوري و سا زش ؛نقش مؤثر و بسزائي در موفقيت پرونده و تحصيل نتيجه مطلوب دارد.

 

 

 

 

اعضاي موسسه

 

عليرضا رضايي

مدير عامل 

کارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل ،کارشناس حقوق قضايي

کارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي،داراي مدرک دوره عالي حقوق و قراردادهاي بين المللي نفت وگاز انيستيتو نفت دانشگاه تهران ومشاور وکارشناس سرمايه گذاري در صنعت گردشگري 

 

reminyl 24 mg tablet reminyl 24 mg tablet reminyl vastaava
aerius sirup cena maximusulmer.com aerius 5 mg
viagra alternative charamin.jp viagra wirkung
canada drug pharmacy coupon cialis coupon free transfer prescription coupon
verapamil metformin interaction verapamil dosis verapamil wikipedia