حقوق کيفري

حقوق کيفري يا حقوق جزا يا حقوق جنايي شاخه‌اي از حقوق عمومي است که به بررسي حمايتهاي دولت از حقوق افراد و ارزشهاي جامعه مي‌پردازد.

قاچاق کالا وارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دي 1392 مجلس شوراي اسلامي

جزا و جرم

جرم شناسي علمي است که به مطالعه علمي پديده ي مجرمانه مي پردازد.امروزه با فني شدن مرتکبان جرم و پيچيده شدن نوع جرايم، سيستم عدالت کيفري به سمت تخصصي شدن مي رود. تشکيل دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي، جرايم اطفال بزهکار و ... نشان از نياز به رسيدگي تخصصي و کارشناسان مرتبط است.