حمل ونقل

بطور كلي قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد حمل و نقل به دو بخش آمرانه و جانشين تقسيم مي‌شود. حمل و نقل در اين خصوص چهره دو گانه دارد يعني مي تواند جنبه امري داشته باشد ويا مواقعي داراي حوزه عمل محدود به سكوت داشته باشد و قوانين و ساير قوانين جايگزين آن مي شود. لذا چهار تقسيم بندي در قوانين انجام مي‌شود:

نفت و گاز

مهمترين قوانين و مقررات مربوط به قراردادهاي نفتي

گمرک

 قانون امور گمرکي که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1390/9/2 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

بازرگاني

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 (مجلس شوراي اسلامي)