تنظيم حقوقي و تخصصي قرارداد ها

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

تنظيم حقوقي وتخصصي قراردادها

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

تنظيم قراردادهاي بين المللي

دانستن اين امر که چه اصول و قواعد حقوقي را مي بايستي در تنظيم قرار داد بکار برد تا از ضرر وزيان احتمالي پيشگيري ودر مواقع بروز اختلاف، به بهترين وجه ممکن طرح دعوا (claim) کرد بسيار مهم و اساسي است.