بيمه

بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند.

بيمه

بيمه داراي انواع و اقسام مختلفي است که دو گروه اصلي آن عبارت‌اند از بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي بازرگاني. بيمه يکي ازشيوه‌هاي مديريت ريسک مي‌باشد (انتقال ريسک به فرد يا سازمان ديگر).