خانواده

در اين شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموري چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهاي اين نهاد (مانند حفظ و بقاي نسل، تأمين نيازهاي عاطفي و روانيِ اعضا و برقراري نظام مراقبتي و حمايتي ازکودکان) چگونگي روابط حقوقي اعضاي خانواده تبيين، و حقوق و تکاليف آنان نسبت به يکديگر مشخص مي‌شود.