ثبت برند

برند يا نام تجاري (انتخاب نام برند) که براي محصولات و خدمات يا شرکت ها اطلاق مي شود، نامي است که محصولات و خدمات و شرکتها را از ساير شرکت ها متمايز مي کند. به صورت عاميانه برند يا نام تجاري به صورت لاتين و غير لاتين در دنياي کسب و کار مورد استفاده قرار مي گيرد.

ثبت علامت تجاري

نام يا عنواني که تاجر تحت آن نام به تجارت مشغول است نام تجاري محسوب مي شود. نام تجاري چنانچه مطابق قانون به ثبت برسد حمايت قانوني مي شود. ثبت نام تجاري مطابق ماده 576 قانون تجارت اختياري بوده و پس از ثبت هيچ شخصي نمي تواند از آن استفاده نمايد.