حمل ونقل

بطور كلي قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد حمل و نقل به دو بخش آمرانه و جانشين تقسيم مي‌شود. حمل و نقل در اين خصوص چهره دو گانه دارد يعني مي تواند جنبه امري داشته باشد ويا مواقعي داراي حوزه عمل محدود به سكوت داشته باشد و قوانين و ساير قوانين جايگزين آن مي شود. لذا چهار تقسيم بندي در قوانين انجام مي‌شود: