گمرک

 قانون امور گمرکي که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1390/9/2 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.