تنظيم قراردادهاي بين المللي

دانستن اين امر که چه اصول و قواعد حقوقي را مي بايستي در تنظيم قرار داد بکار برد تا از ضرر وزيان احتمالي پيشگيري ودر مواقع بروز اختلاف، به بهترين وجه ممکن طرح دعوا (claim) کرد بسيار مهم و اساسي است.