قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران

مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است که اساس حقوق تجارت ايران را تشکيل مي‌دهد. اين قانون در سيزدهم ارديبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. اين قانون بر مبناي قانون تجارت 1807فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تهيه شده است.