ارسال شده در چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 21:17

تنظيم حقوقي و تخصصي قرارداد ها

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

با ملاحظه اين نکات، اهميت تنظيم قرارداد و يا اصلاح و تعديل آن توسط (وکيل تنظيم قراردادها) مشخص مي شود. انواع قراردادهاي ملکي و ساختماني و مشارکت در ساخت و پيش فروش و پيش خريد و قراردادهاي تجاري و قراردادهاي مربوط به شرکت ها و سهام و ساير انواع قراردادها پيچيدگي هايي دارند که رعايت و تمهيد اين نکات در آنها واجب و ضروري است.

نکات فني و ماهوي در تنظيم قراردادها نکاتي هستند که بيشتر مربوط به وکيل تنظيم کننده قرارداد است. نکات عمومي و شکلي در قراردادها نکاتي هستند که اصولاً بايد در زمان قبل از امضاي قرارداد رعايت شود و علاوه بر وکيل قرارداد، مردم عادي نيز مي بايست از آن ها مطلع باشند.

 ?) نکات حقوقي فني و ماهوي 

نکات حقوقي فني و ماهوي به معناي نکاتي است که ناظر به عنوان قرارداد و ارکان متن قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانين حاکم بر قرارداد و عرف ها و امور بنايي قرارداد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات قرارداد است که بايد در تنظيم قرارداد رعايت شوند :

عنوان قرارداد

منظور عنواني از عقود است که طرفين بر قرارداد خود مي گذارند همچون بيع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و مي تواند يکي از ملاک هاي اصلي در تفسير و آثار قرارداد باشد. بنابراين بايد کاملاً منطبق بر ماهيت رابطه حقوقي طرفين باشد. گاهي عنوان قرارداد قابل تشخيص است همچون بيع و اجاره ولي هميشه گذاشتن عنوان قراردادي بر يک رابطه حقوقي ساده نيست و بايد حقوقدان و وکيل دادگستري متخصص قراردادها اين عنوان را تشخيص و تطبيق دهد مثل تشخيص وکالت با جعاله و دلالي با حق العمل کاري. بنابراين وکيل تنظيم کننده قرارداد بايد عنوان و قالب حقوقي رابطه کاري طرفين را تعيين نمايد. البته هميشه تعيين صريح عنوان عقد به مصلحت نيست و گاهي عمداً بايد عنوان قرارداد مبهم و کلي باشد!! مثلاً تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.

ارکان متن قرارداد

طرفين قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاري در تمام قراردادها است. در قراردادهايي که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاري قرارداد است. از ميان اين ارکان نوشتاري، رکن طرفين و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسي و واجب نوشتاري قرارداد است ولي شروط ضمن عقد رکن مورد تاکيد و کاربردي است. مواردي مثل زمان تحويل بايد ذيل ماده ي شروط ضمن عقد قرار گيرد ولي در قراردادهاي غير حرفه اي يک ماده مستقل به آن اختصاص مي دهند و نظم نوشتاري قرارداد به هم مي ريزد.

در قراردادها بايد هر يک از ارکان متن قرارداد به خوبي تنظيم و نوشته شود :

در قسمت طرفين قرارداد بايد مشخصات کامل و شناسنامه اي و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفين ذکر شود. مضافاً بايد مشخص شود امضا کننده ي قرارداد نماينده است يا اصيل. اين موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتي را به وجود آورده است.

قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد مي بايست به نحوه واضح و کامل معلوم و معين گردد. اگر اين امر رعايت نشود، مي تواند به بطلان قرارداد بينجامد.

قسمت شروط ضمن عقد بهترين قسمت براي مانور دادن ها و توافقات تکميلي و پوشاندن تمام درزهاي اختلاف برانگيز است. کليه موارد مربوط به خسارات ها و مسئوليت ها و ميزان آن ها (بالمناصفه، تضامني، نسبي) خيارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها و… بايد در قسمت شروط ضمن عقد پيش بيني شود. يادتان باشد هر تعهدي در قرارداد بايد داراي ضمانت اجراء باشد و اين ضمانت اجرا هم نبايد به طور کلي تعيين شود چرا که ضمانت اجراي يک تعهد قابل تسري به تعهد ديگر نيست. در شروط ضمن عقد بايد همه فروض و حالت ها پيش بيني شود. مثلاً ننويسيم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنويسيم … در هر زمان که قرارداد فسخ يا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولي منفسخ يا باطل يا اقاله شود که همه اين موارد نيز مشمول واژه انحلال مي شود.

در قسمت شروط ضمن عقد مي توان در خصوص ثمن و عوض قرارداد هم نکات مهمي را مطرح نمود. مثلاً مي توان شرط نمود که صدور و تسليم چک يا سفته متعلق به خريدار بابت ثمن قرارداد و يا امضاي پشت چک و سفته اشخاص ديگر به عنوان ظهرنويس، به معناي تبديل تعهد و رافع و سالب تعهد هر يک از خريداران به پرداخت ثمن بر اساس خود قرارداد نيست. يعني فروشنده مي تواند بدون توجه به چک ها و سفته ها، بر اساس خود قرارداد به هر يک از خريداران رجوع نمايد و با وصول نقدي ثمن، چک ها و سفته ها را به صادر کننده آن مسترد نمايد. (حتماً رجوع کنيد به مقاله تفاوت چک و سفته در اين سايت). مواظب باشيد قرارداد را طوري ننويسيد که چک يا سفته، بدل تعهد به پرداخت ثمن تلقي شود.

يکي از شرط هاي مهم در مورد اقساط ثمن مي تواند اين شرط باشد که چنانچه هر يک از چک هاي ثمن توسط فروشنده يا توسط اشخاص ثالث منتقل اليه برگشت خورد و يا هر يک از اقساط ثمن (که ممکن است در قالب چک نباشد) در موعد مقرر نقداً پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را تا شش ماه دارد. همين شرط در مورد عدم تسليم و تحويل چک ثمن هم مي تواند قيد شود. (پس دقت کنيد ظهرنويسي و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همين خاطر عبارت … يا توسط اشخاص ثالث منتقل اليه برگشت بخورد … هم بايد به دنبال کلمه فروشنده ذکر کنيم!!)

اگر چک به عنوان ضمانت حسن انجام کار داده ايد (چک تضمين) و يا در يک قرارداد شرط فسخ کرديد و تا مدتي نمي خواهيد طرف معامله چک ثمن را خرج و به اشخاص ثالث منتقل کند، به خط زدن قيد حواله کرد اکتفا نکنيد بلکه در قرارداد و هم بر روي خود چک بايد بنويسيم : غير قابل انتقال به اشخاص ثالث.

علاوه بر اين که هر يک از ارکان قرارداد بايد جامع و مانع و کامل باشد، چينش و ترتيب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تيصره هاي قرارداد در ذيل هر يک از ارکان نوشتاري قرارداد هم بسيار مهم است. مثلاً اين که اندازه و رنگ در ذيل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و يا در ذيل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقي متفاوت داشته باشد و يا در تفسير قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذيل موضوع قرارداد، به معناي تعيين مبيع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معناي عدم تحويل است. ولي گنجاندن رنگ در ذيل شروط ضمن عقد، ممکن است نمايانگر صرفاً رغبت خريدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معناي تحقق تحويل و با لحاظ حق فسخ (با خيار تخلف وصف يا تخلف از شرط صفت) براي خريدار است.

الفاظ و کلمات قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد بايد صحيح و در معناي حقوقي خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتي همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم است و الفاظ حقوقي نيست. آژانس هاي املاک در مبايعه نامه ها مي نويسند : (… در صورت پاس نشدن هر چک معامله فسخ خواهد شد/ موجب فسخ معامله خواهد بود.) همين جمله ناقص کلي در دادگستري و دادگاه ها پرونده ايجاد کرده است و خودم شخصاً چند پرونده ميلياردي در مورد اختلاف تفسير اين جمله در دادگاه تجديد نظر استان تهران داشتم. اين نتيجه ي غير حقوقي نوشتن عبارات يک قرارداد است. بعداً اختلاف ميشه که آيا منظور ايجاد حق فسخ براي فروشنده است و يا به اين معني است که معامله خود به خود فسخ خواهد شد (انفساخ)؟؟ اختلاف ديگر اين که اگر هم منظور ايجاد خيار به نفع فروشنده است، در اين صورت آيا منظور خيار شرط است و يا خيار تخلف از شرط فعل؟؟ و اگر شرط خيار است تا چه زماني بالاخره؟؟ و حتي گاهي تفسيرهاي مختلف از اين جمله سبب بطلان معامله شده است!! همه اين ها بخاطر يک جمله ناشيانه در قراردادهاي بنگاهي و اتحاديه اي و اينترنتي است.

مثال ديگر استفاده از واژه “ماه” در تعيين زمان فسخ قرارداد است. اگر در قرارداد قيد شود که فروشنده از تاريخ قرارداد (اول مرداد) به مدت يک ماه حق فسخ دارد، اين اختلاف ايجاد مي شود که آخرين روز مهلت حق فسخ ?? مرداد است و يا ?? مرداد و يا اول شهريور!!؟؟ چرا که ?? مرداد بر اساس تلقي قانون آيين دادرسي مدني بر ?? روزه بودن تمام ماه هاي سال است و ?? مرداد بخاطر تعداد روزهاي ماه مرداد و اول شهريور به خاطر بيان عرف مردم است که يک ماه بعد از اول مرداد، اول شهريور به ذهن مي آيد. (اول مرداد تا اول شهريور = يک ماه)

علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحيح علائم نگارشي خصوصاً ويرگول هم مهم است. مثلاً اين دو جمله را با هم مقايسه کنيد تا ببينيد ويرگول چگونه باعث اختلاف در يک قرارداد مشارکت شد : (پس از دريافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دريافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)

قانون حاکم بر قرارداد

قبل از قرارداد في الواقع قوانين کشور بر رابطه کاري و شغلي طرفين حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعيين مي کند. به همين جهت قوانين و مقرره ها و قاعده هاي قانوني حاکم بر رابطه حقوقي طرفين، بر خود متن قرارداد مقدم و مرجح است و چنانچه اين قانون و قاعده در قرارداد ناديده انگاشته شود حتي مي تواند منجر به بطلان قرارداد شود. لذا متن حقوقي قرارداد بدون اشراف به قانون حاکم بر قرارداد فايده ندارد. مثلاً اشخاص عادي قرارداد پيش فروش آپارتمان بين خود تنظيم مي کنند. اين قرارداد ولو اين که خيلي پر ملات و با آب و تاب باشد، بدون رعايت قانون جديد پيش فروش آپارتمان مصوب ????/??/?? هيچ فايده اي ندارد.

گاهي هم به خيال خود در قرارداد تعهدي را به عهده نگرفته ايد و لکن قانون آن تعهد را به عهده شما گذاشته است و از آن بي خبريد. بنابراين تسلط به قانون حاکم باعث مي شود که در مواقعي که قانون آمره نيست، بتوانيد تعهد قانوني خود را در قرارداد اسقاط کنيد و يا به عهده طرف مقابل بگذاريد.

قراردادي امضاء نکنيد که خلاف قانون آمره باشد. در اين صورت آن توافق باطل است و شما به خيال خود امتيازي را از طرف مقابل گرفته ايد!! به طور مثال در قرارداد پيش فروش ساختمان، پيش خريدار در هر حال حق انتقال به غير را طبق دلالت ماده ?? قانون پيش فروش ساختمان دارد حالا اگر پيش فروشنده حق انتقال به غير را از پيش خريدار سلب کند آيا فايده اي دارد؟؟ و يا مثلاً شرط دادن حق طلاق به زن، تعهد کارگر زن در مقابل کارفرما مبني بر خودداري از ازدواج و يا باردار شدن، تعهد زن به پرداخت نفقه در ازدواج دائم، شرط داوري در قرارداد با شرکت هاي دولتي، شرط سلب رجوع به مراجع قضايي.

عرف ها

عرف ها همان بحث قانون حاکم را دارد که در بالا از آن بحث کرديم. عرف هاي جامعه و يا عرف هاي خاص هر حرفه و شغل جزء جدا ناپذير از قراردادها هستند هر چند شما از آن مطلع نباشيد. بنابراين شناخت عرف ها و حتي الامکان تعيين تکليف در مورد آن ها در قرارداد بسيار مهم است. مثلاً در قرارداد خريد آپارتمان، عرف کسر از ثمن در صورت کمتر بودن متراژ واقعي از متراژ مذکور در قرارداد نداريم ولي همين حالت در قرارداد پيش خريد آپارتمان، عرف است.

بناي قرارداد

بناي قرارداد توافقات و اموري در توافق دو نفر است که به حدي مهم است که گاهي در قرارداد ذکر نمي شود!! يعني طرفين آن را بديهي و اظهر علي الشمس مي پندارند. مثل دوشيزه بودن و معتاد نبودن در قرارداد ازدواج. مثال کاربردي تر در قراردادهاي مشارکت در ساخت است که منع حق فروش مالک نسبت به خود زمين، بناي قرارداد است هر چند در قرارداد اين موضوع ذکر نشود.

بار اثبات در قرارداد

منظور از بار اثبات يعني تکليف اثبات انجام يک تعهد و يا واقعه به عهده يک طرف. طبق قوانين عام، بار اثبات به عهده مدعي است ولي در يک قرارداد تا حدودي مي توان در خصوص تغيير بار اثبات هم تعيين تکليف نمود. فلذا فقط پيش بيني حقوق و تعهدات طرفين در مرحله ثبوت کافي نيست و در بعضي از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتي مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.

مثلاً طبق قانون اثبات تحويل جنس با فروشنده است ولي مي توان توافق نمود که خريدار وقتي مي تواند دعواي عدم تحويل را عليه فروشنده اقامه نمايد که آمادگي کامل خود را در خصوص تحويل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولي اگر چنين شرطي پيش بيني نشود، بار اثبات لج بازي و خودداري خريدار از تحويل گرفتن جنس نيز با فروشنده است!! مثال شايع تر در مورد چک ها و سفته هاي ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلي همين که کارفرما مدعي شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافي براي مطالبه سفته است و کارمند بايد حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولي مي توان شرط نمود که کارفرما وقتي مي تواند چک و سفته تضميني را به اجرا گذارد که با دلايل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نمايد.

ادله اثبات در قرارداد

ادله اثبات ادله اي هستند که قانون آن ادله را دليل اثبات يک عمل يا واقعه حقوقي مي داند. مثلاً شهادت شهود يک دليل قانوني اثبات دعاوي است و يا سند تک برگي دليل اثباتي اثبات مالکيت بر اموال غير منقول است. به طور کلي در قراردادها نمي توان در خصوص بي اعتبار کردن يک دليل قانوني و يا اعتبار دادن به يک امري که قانون آن را دليل اثبات دعاوي نمي داند توافق نمود. لکن تا حدودي مي توان در يک قرارداد به اين منطقه ممنوعه نيز قدم گذاشت. مثلاً مي توان در يک قرارداد، دليل اثباتي مطلع شدن فروشنده از يک مسئله را فقط از طريق ارسال اطلاعات به ايميل فروشنده توافق نمود. فلذا خريدار ديگر نمي تواند از طريق جمع کردن چند شاهد از کف خيابان، اطلاع يافتن فروشنده را به اثبات برساند.

 ?) نکات حقوقي عمومي و شکلي 

منظور از نکات حقوقي عمومي و شکلي در تنظيم قراردادها، ملاحظاتي است که بايد هر شخصي در زمان قبل و حين و بعد از قرارداد به آن توجه کند و الا هر چقدر قراردادش از جهت فني و ماهوي دقيق و تخصصي و پر آب و تاب و قشنگ باشد، هيچ فايده اي ندارد. اگر حرفه اي ترين و بهترين قرارداد را با برادر دو قلوي مالک نوشتيد، به دردتان مي خورد!!؟؟ پس به اين نکات دقت کنيد :

پيش نويس قرارداد را خوب ببينيد و بخوانيد و بفهميد.

براي امضاي قرارداد عجله نکنيد. قرارداد را نخوانده امضاء نکنيد. پيش نويس آن را چند بار مطالعه کنيد.

سعي کنيد شما ارائه دهنده اولين پيش نويس از قرارداد باشيد.

حتي اگر نمي توانيد در پيش نويس قراردادي که جلوي شما گذاشته اند تغييري دهيد، باز هم با مشاور حقوقي و وکيل متخصص قرارداد ها مشورت کنيد.

پيشنويس قرارداد خود را براي طرف مقابل ارسال کنيد و موارد اصلاح شده توسط طرف مقابل را مجدداً بررسي کنيد تا به نسخه نهايي برسيد.

قرارداد را تايپ کنيد تا همه نسخه هاي آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.

کليه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کليه اوراق پيوست هاي قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پيوست داشتن و در کليه اوراق پيوست نيز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصريح شود.

از طرف بخواهيد در ذيل امضاي خود نام کامل خود را به همراه تاريخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتي الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضاي واقعي خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراين به امضاي خالي اکتفا نکنيد چرا که برخي اشخاص چند امضاء دارند.

تعداد نسخه هاي اصل قرارداد ذکر شود و اين که مبادله گرديده است.

اگر نسخه هاي قرارداد کاربني است، نسخه هاي کاربني بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخي نسخه کاربني نسخه اصل نيست.

از خط خوردگي، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روي امضا، پر رنگ کردن يک کلمه يا عدد و … جداً پرهيز شود.

مواظب اشکال تايپي و سهو قلم و غلط املايي و صفرها و ريال و تومان و تاريخ ها و … باشيد. در آينده مي تواند باب سوء استفاده را باز کند.

اسم کامل شناسنامه اي و پسوندها و پيشوندهاي نام و نام خانوادگي طرف در قرارداد نوشته شود. صفحه توضيحات شناسنامه را هم ببينيد. اگر طرف قرارداد داراي اسم مستعار و لقب مشهور است، به اين موضوع نيز در قرارداد اشاره شود.

قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنيد. چون سطر اول زير گيره فلزي پوشه مي رود و خوانده نمي شود.

فضاهاي خالي و فاصله بين کلمات امکان جعل رو زياد مي کند.

خودکار يا قلمي که قرارداد با آن نوشته مي شود و طرف مقابل با آن امضاء مي کند، موضوع مهمي است که بايد جدي گرفته شود. بايد مواظب خودکارهايي که جوهر آن بعد از چند روز محو مي شود، باشيم. مورد داشتيم طرف خوشحال و خندان از اين که ملکي را ارزان خريده بود ولي بعد از دو هفته ديد که مبايعه نامه اش سفيد سفيده!!

قرارداد حتي الامکان به امضاي شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود.

در قراردادهاي چاپي فقط به مطالب دستنويس اهميت ندهيد. قسمت هاي چاپي را هم بخوانيد و در صورت تعارض با موارد دستنويس، آن ها را خط بزنيد.

به محل تنظيم قرارداد در متن قرارداد تصريح شود.

قرارداد بايد داراي تاريخ و شماره باشد.

تاريخ قرارداد را با اقدامات تکميلي قابل اثبات سازيد. يادتان باشد که به استناد ماده ???? قانون مدني، تاريخ سند عادي در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست. مثلاً به بهانه اي قرارداد را در يک پرونده تامين دليل يا اداره دولتي درج کنيد يا يک اظهارنامه که در آن به قرارداد اشاره کرده ايد به آدرس غير واقعي بفرستيد تا بعداً اثبات شود در آن تاريخ قرارداد شما وجود خارجي داشته است. بنابراين به تاريخ روي قراردادتان دلخوش نکنيد. قراردادي که يک سال پيش نوشتيد، اشخاص ثالث مي توانند ادعا کنند که ديروز نوشتيد و تاريخ آن را به قبل زديد. بار اثبات يک سال پيش نوشتن قرارداد به عهده شماست.

نکات قرارداد با ورثه :

گواهي حصر وراث و گواهي واريز ماليات بر ارث، امضاي کليه ورثه و قيم وارث صغير و گاهي هم دادستان، تحويل پول يا جنس به نسبت ميزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنين تحقيق در خصوص تسويه ترکه هم بسيار ضروري است. يعني بايد ابتدا وضعيت حق و حقوق طلبکاران متوفي و وصيت نامه احتمالي مشخص شود. بنابرين هيچ گاه قبل از تسويه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنيد و الا طلبکاران متوفي يا کسي که به نفع او وصيت شده است، مي توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

نکات قرارداد با شرکت و موسسه :

آيا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصيت حقوقي دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تيم، بيمارستان و امثالهم بدون اين که در قالب سازمان و شرکت باشد و يا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل مي خورد.

مهر و آخرين روزنامه رسمي و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسي شود و پيوست قرارداد گردد.

آيا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگي و سنخيت دارد؟؟

بعضي مواقع نيازي به قرارداد با شرکت نيست با خود مدير عامل قرارداد را تنظيم کنيد و يا شرط مسئوليت تضامني بين شرکت با مدير عامل کنيد. چرا که مثلاً حکم جلب مدير عامل را بابت قرارداد با شرکت نمي توانيد بگيريد. (استثناء در چک)

نکات قرارداد با وکيل طرف معامله :

?/ سند وکالتنامه : وجود سند رسمي وکالتنامه براي تنظيم وکالتي اسناد رسمي.

?/ اعتبار فعلي وکالتنامه : آيا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتي در حين قرارداد اعتبار دارد که :

اولاً وکيل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکيل اعتماد نکنيد چون ممکن است حتي وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکيل و موکل، اقاله شده باشد و شما آگاهي از آن نداريد. بنابراين به دفترخانه تنظيم کننده وکالتنامه برويد و اعتبار وکالتنامه را چک کنيد.

ثانياً موکل بايد زنده باشد. در اين جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه بايد توجه شود تا زنده بودن موکل مورد ترديد نباشد.

ثالثاً موضوع وکالت توسط خود موکل قبلاً انجام نشده باشد. البته تحقيق در اين دو مورد آخر مشکل است ولي حداقل از وکيل امضاء بگيريد که تاييد کند موکلش قبلاً مورد وکالت را انجام نداده و هم تاييد کند که موکلش زنده است تا اگر بعداً خلاف درآمد پاي خود وکيل هم گير باشد!!

رابعاً مدت وکالتنامه منقضي نشده باشد.

?/ نفوذ اقدام وکيل : گاهي وکالتنامه صحيح و معتبر است ولي اقدام وکيل به تنهايي نافذ و موثر نيست که در دو حالت بايد بررسي شود :

اولاً آيا وکالتنامه ي بلاعزل وکيل، بلاضم نيز هست يا نه؟ به اين معني که موکل، امين يا وکيل ديگري را ضميمه و پيوست به وکيل نکرده باشد.

ثانياً اگر وکيل دو نفر است، بايد در وکالتنامه ذکر شود که هر وکيل به تنهايي و منفرداً مي تواند قرارداد را امضاء کند.

?/ اختيارات وکالتنامه : حدود اختيارات وکيل را دقيقاً چک کنيد. مثلاً آيا وکيل در انعقاد معامله مي تواند آن معامله را فسخ هم کند يا ثمن را وصول کند؟

تحقيقات ميداني اداري و حقوقي :

فقط به متن حقوقي خود قرارداد و قشنگي و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره هاي قراردادتان دلخوش نکنيد. اگر يک قرارداد خيلي حرفه اي و به نفع خود و شيرين را نوشتيم و بعداً مشخص شد که با برادر دو قلوي مالک معامله کرده ايم چه خاکي بايد در سر ريخت؟؟ بنابراين تحقيقات ميداني و اداري حتماً بايد در کنار متن حقوقي و تخصصي قرارداد مورد توجه قرار گيرد. اين تحقيقات شامل موارد ذيل مي شود :

?) تحقيق در خصوص وضعيت حقوقي خود موضوع قرارداد

مال غير نبودن، مشاعي نبودن، در رهن نبودن، در توقيف و بازداشت نبودن، وقفي نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعواي قضايي قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حريم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداري و يا طرح تفصيلي نبودن، ملي نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…

?) تحقيق در خصوص روابط حقوقي دست هاي قبلي

مبادا طرف معامله با دست قبلي خود در دعوا باشد و نتيجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرايت کند. در اين خصوص مي توانيم به دادگاه محل وقوع ملک يا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنيد و اسم فروشنده را به مسئول رايانه بدهيد تا اگر پرونده اي در جريان است مشخص شود.

?) تحقيق در خصوص قراردادهاي دست هاي قبلي

گاهي قرارداد را بر اساس قراردادي که طرف معامله تان با اشخاص قبلي نوشته است، منعقد مي کنيد. در اين صورت از آن قرارداد و نحوه اجراي آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقيه ها و متمم هاي بعدي آن و همچنين صحت تاريخ آن مطمئن شويد. چون گفتيم تاريخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نيست. مضافاً بررسي شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل يا يک کپي امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلي) را از طرف معامله تان بگيريد. ضمناً ديدن پشت برگه قراردادها هم يادتان نرود و ترتيب و تطبيق قراردادها را با يکديگر بررسي کنيد.

?) تحقيق در خصوص متزلزل نبودن مالکيت طرف قرارداد

صرف مالک بودن طرف قرارداد کفايت نمي کند. اين مالکيت بايد منجز و قطعي باشد. کسي که بر اساس حکم غيابي ملک را در مزايده خريداري کرده و مالک شده و يا دست قبلي عليه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولي معامله با اين دسته از مالک ها ريسک زيادي دارد.

?) تحقيق در خصوص اهليت طرف قرارداد

طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعاليت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتي احتمال ورشکستگي هم مي دهيد معامله نکنيد. در قرارداد با پيران و سالخوردگان و بيماران مواظب باشيد فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزايمر داشت و عقلش زايل شده بود.

?) تحقيق در خصوص هويت طرف قرارداد

آيا شخصي که مي خواهيد با او قرارداد بنويسيد واقعاً همان کسي است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ يعني مصداق همان فرد است؟ به عکس کارت ملي و شناسنامه اعتماد نکنيد و تحقيق محلي کنيد. پرونده کلاهبرداري در دادگاه تهران دارم که خواهر دوقلوي مالک مبايعه نامه را امضاء کرده!!

?) تحقيق در خصوص مشخصات طرف قرارداد

اگر قانوناً و يا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصي شرط باشد که مستقيماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکيل دادگستري و يا آن اوصاف ارتباطي به معامله ندارد لکن بناي رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خريد خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهيد و خجالت نکشيد. اگر با مهندس معامله مي کنيد پروانه نظام مهندسي اگر با وکيل دادگستري معامله مي کنيد پروانه وکالت دادگستري اگر با پزشک معامله مي کنيد مجوز نظام پزشکي را درخواست کنيد.

?) تحقيق در خصوص هويت موضوع قرارداد

آيا اين زميني که نشان شما داده اند همان زمين موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمين هاي واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فريب بيشتر است.

?) تحقيق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

قيمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نيز عيوب و نواقص را بررسي کنيد. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگي و بيمه و فاکتورها و دستورالعمل هاي نحوه استفاده کالا هم بررسي شود.

??) تحقيق در خصوص ثمن (عوض) قرارداد

اگر طرف معامله شماره حساب شخص ديگر را مي دهد در قرارداد قيد شود.

اگر در قرارداد به شما چک مي دهد آيا چک خودش است؟

اگر چک ديگري باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نويس امضاء کند. همچنين رضايت صاحب حساب چک را مطمئن شويد.

اگر خريداران چند نفر هستند و فقط يکي از آن ها چک ثمن را صادر مي کند، ساير خريداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند.

امضاي طرف را در قرارداد با امضاي مندرج در چک مقايسه کنيد.

وقتي چک مي دهيد رسيد تحويل چک را از طرف مقابل بگيريد و يا در قرارداد تصريح شود.

بعد از امضاي قرارداد، هيچ گاه چک ثمن قرارداد را با چک مشابه ديگر تعويض نکنيد.

حتماً از چک هاي ثمن قرارداد کپي بگيريد تا در آينده بتوانيد تاريخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و يا پليس و مراجع قضايي اثبات نماييد.

??) تحقيق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد

اسناد و مدارک و مستندات قرارداد از حيث اصالت آن ها بايد بررسي شود. اولين قدم در اين رابطه مطالبه اصل سند و مدرک از طرف مقابل قرارداد است. مرحله بعدي بررسي جعلي نبودن اصل سند است که به دو طريق انجام مي شود. راه اول اين که با کارشناس رسمي دادگستري در امور جعل مشاوره حضوري صورت گيرد. راه دوم اين که به همراه مالک سند و يا حتي به تنهايي به اداره يا شخص صادرکننده سند مراجعه و حتي الامکان اطلاعات لازم کسب شود.

naproxen migraine naproxen en ibuprofen naproxen fk
seroquel prolong karensmith.us seroquel dosierung
escitalopram genericon 10mg open escitalopram forum
niacin band click niacinamide nedir
fusidinezuur creme fusidinezuur kopen fucidine zalf
cymbalta preis cymbalta duloxetin cymbalta dosierung
clarityne blog.jp-sa.org claritin uso
abilify efficacy abilify abilify maintena forum
keppra 1000 read keppra eureka
prednisolone 5mg tablets and alcohol bilie.org prednisolone 5mg tablets for dogs
prednisolone 5mg tablets and alcohol open prednisolone 5mg tablets for dogs
valsartan dosage oscarsotorrio.com valsartan side effects
quetiapine sandoz 300mg go quetiapine side effects long term
biaxin mba-institutes.com biaxin 500 mg usos
dipyridamole and surgery click dipyridamole uses
prescription transfer coupon read free discount prescription cards
cialis coupon 2015 open free cialis coupons
trental online buy bvandam.com trental sastav
zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec dosage australia
naldrexone http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone 50 mg
اضافه کردن نظرات و سوالات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
تلفن :
پيام :
نظرات کاربران
مسعود
1 سال و -46 روز پیش

بسیار مطلب مفید و کاملی بود. تشکر

naproxen migraine zygonie.com naproxen fk
motilium arabe motilium lingual motilium eureka
abilify efficacy go abilify maintena forum
omeprazole in pregnancy go omeprazole dr
prednisolone 5mg tablets and alcohol bilie.org prednisolone 5mg tablets for dogs
revia manufacturer low dose naltrexone anxiety does naltrexone work for alcoholism
naldrexone http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone 50 mg